Hovedfokuset er å bevare kundenes midler og skape god risikojustert avkastning. For oss er hver kunde unik. Vår rådgivning bygger på en grundig kartlegging av kundens situasjon, ønsker og behov.

Vårt utgangspunkt er å avdekke hvor mye kunden er villig til å se porteføljens verdi reduseres ett enkelt år, og ut i fra dette sette opp realistiske mål for avkastning over tid.

For å redusere risikoen foretrekker vi likvide investeringer, dvs. verdipapirer som er lett omsettelige.

Vår seleksjonsprosess består av både kvantitative og kvalitative analyser samt daglig overvåking.

Ved å ha en global allokering og spredning mellom ulike aktiva klasser, utnytter vi markedsmuligheter og styrer risikoen mer effektivt.